flag SKflag ENflag DEflag RU

Leasing a úver

Finančný leasing

Je to dlhodobý prenájom s následnou kúpou, ktorý umožňuje zákazníkovi užívať predmet leasingu (vozidlo). Predmet leasingu si odpisuje nájomca. Vlastníkom vozidla je leasingová spoločnosť do splatenia leasing, ( v technickom preukaze je leasingová spoločnosť zapísaná ako vlastník vozidla a zákazník ako držiteľ vozidla).

Spotrebný úver

Je úver určený pre fyzické osoby nepodnikateľov a podnikateľov na prefinancovanie úžitkových a osobných vozidiel. Zákazník je vlastníkom predmetu financovania. 

Doklady pre uzatvorenie leasingovej zmluvy, všeobecne (každá leasingová spoločnosť má svoje podmienky):

  • právnické osoby - výpis z OR SR, občiansky preukaz, Daňové priznanie, Výkaz ziskov a strát, Súvaha
  • fyzické osoby podnikatelia - výpis zo ŽR SR, občiansky preukaz, Daňové priznanie, Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Výkaz o majetku a záväzkoch, (ak FO vedie podvojné účtovníctvo doloží výkaz ziskov a strát, súvahu),
  • fyzické osoby nepodnikatelia - občiansky preukaz, druhý doklad totožnosti (pas, rodný list), potvrdenie o príjme